ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง : : Welcome to the Institute of Dermatology
หน้าแรก  | ติดต่อสถาบัน |      

      ประวัติสถาบัน 
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
      หน้าที่ของสถาบัน 
      โครงสร้างสถาบัน 
      การให้บริการทั่วไป 
      คลินิกพิเศษนอกเวลา 
      อัตราค่าบริการ 
      รายชื่อแพทย์ 
      ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ 
      งานห้องสมุด 
      กระดานข่าว (BBS) 
      ระบบสารบรรณ 
      E-Learning 
ถาม-ตอบปัญหาโรคผิวหนังประชาชนทั่วไป
Medical consult (เฉพาะแพทย์เท่านั้น)
      วิดีทัศน์การแพทย์
      ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
      งานวิจัย (การวิจัยของสถาบันฯ) 
      ผลงานวิจัย 
      สถิติโรค 
 
 
  
      สถาบันโรคผิวหนัง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังแก่ประชาชน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้ป่วยมารับบริการ
ในเวลาราชการเป็นจำนวนมาก สถาบันโรคผิวหนังจึงได้เปิดคลินิกนอกเวลาราชการ
เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ไม่สามารถมารับบริการตรวจรักษาในเวลาราชการ
ได้ในวันจันทร์, อังคาร,พฤหัส, ศุกร์ และวันเสาร์ (8.30-16.00 น.)โดยเปิดให้
บริการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมาและในวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 นี้
จะเพิ่มให้บริการในวันเสาร์เต็มวันดังตารางแสดงข้างล่างนี้
 
 
 
ชื่อแพทย์
วันและเวลาตรวจนอกเวลาราชการ
8.30-12.00
13.00-16.00
16.30-20.00
นายแพทย์จิโรจ         สินธวานนท์  เสาร์   ศุกร์
แพทย์หญิงรัศนี         อัครพันธุ์ เสาร์   อังคาร,พฤหัสบดี
แพทย์หญิงพัชรินทร์   จันทร์จำรัสแสง เสาร์   จันทร์
แพทย์หญิงพู่กลิ่น      ตรีสุโกศล     อังคาร,ศุกร์ที่1,3,5 ของเดือน
นายแพทย์จินดา        โรจนเมธินทร     จันทร์,ศุกร์
ดร.นพ.เวสารัช          เวสสโกวิท เสาร์ที่2,4ของเดือน เสาร์ พฤหัสบดี
แพทย์หญิงประภาวรรณ   เชาวะวณิช เสาร์   อังคาร
นายแพทย์รัฐภรณ์      อึ้งภากรณ์ เสาร์    
แพทย์หญิงไพลิน      สมุทร์พงษ์     พฤหัสบดี
แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์  ปัทมดิลก     อังคาร
แพทย์หญิงวลัยอร      ปรัชญพฤทธิ์ เสาร์   จันทร์
แพทย์หญิงอรยา        กว้างสุขสถิตย์ เสาร์   ศุกร์ที่2,4 ของเดือน
นายแพทย์โกวิท        คัมภีรภาพ   เสาร์  
แพทย์หญิงสุธาทิพย์   สมบูรณ์วิทย์ เสาร์ที่1,3,5ของเดือน เสาร์ที่1,3,5ของเดือน พฤหัสบดี
แพทย์หญิงพิมลพรรณ   กฤติยรังสรรค     ศุกร์
แพทย์หญิงกิตธีรา      ชัยสัมฤทธิ์ผล   เสาร์ที่2,4ของเดือน  
แพทย์หญิงอร           ศรีวรรณบูรณ์     จันทร์
   
  นัดตรวจทางโทรศัพท์
0-2354-8036-40 ต่อ 164
   
 
ค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งละ 250 บาท
** ข้าราชการเบิกคืนได้ 50 บาท**
ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการราคาปกติ