หมายเลขสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ต้นสังกัด จังหวัดต้นสังกัด สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ หมู่ ถนน ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร ต่อ มือถือ ต่อ1
1 แพทย์หญิง สมจิตร์ เรืองสินภิญญา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 55 พหลโยธิน อารี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-2761774,279-6712
2 แพทย์หญิง สมศรี สุวรรณปรีชา สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ 1/6 เจริญเมือง 2 เมือง เชียงใหม่ 50000
3 นายแพทย์ กัณฑ์ เรืองสินภิญญา กองสาธารณสุขภูมิภาค  - 55 พหลโยธิน อารี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-2761774,2796712
4 นายแพทย์ ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์   สงขลา 90 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ เมือง สงขลา 90110 074-237039
5 นายแพทย์ ไพบูลย์ วชิราชีวิน โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี สุขุมวิท เมือง ชลบุรี 20000 038-274200
6 นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แผนกอายุรกรรม ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-2461400 3036
7 แพทย์หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ 72/6 ระนอง2 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02-2434361
8 นายแพทย์ บัณฑิต บุญผลิต โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี ศรีจันทร์คลินิก 43/1 ท่าแฉลบ วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 039-312136 1 8625579
9 แพทย์หญิง นิตยา ไพศาลสุทธิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ คลินิกหมอนิตยา 99/149 แจ้งวัฒนะ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5265499, 5265602-2
10 แพทย์หญิง อัชพร อังวิทยาธร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ชูศักดิ์-ชัชพร การแพทย์ 36/12-13 ศรีธรรมไตรปิฎก เมือง พิษณุโลก 65000 085-242245
11 นายแพทย์ พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ โรงพยาบาลสงขลา สงขลา 723/141 จรัญสนิทวงศ์ สุวรรณนิล บางกอกน้อ กรุงเทพฯ 10700
12 นายแพทย์ พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ กรมการแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอนันทมหิดล เมือง ลพบุรี 15000
13 นายแพทย์ วิรัช วรวุทธินนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์   สงขลา 116/1 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-212070-9
14 นายแพทย์ ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50000 053-954482 1 3660503
15 นายแพทย์ วันชัย ประกิจฤทธานนท์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น วันชัยคลินิคผิวหนัง 54/8 กลางเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043-239263,238853
16 นายแพทย์ สุทธิพันธ์ พริ้งศุลกะ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ คลินิกโรงผิวหนังบางขุนนนท์ 60/11 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
17 นายแพทย์ ธีรยุทธ ศศิประภา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 97 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000
18 นายแพทย์ สกนธร (ไพศาล) ศิวโรรสสกุล โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย โรงพยาบาลปิยะเวท 998 พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-6414499
19 นายแพทย์ สนธยา พรึงลำภู โรงพยาบาลพะเยา พะเยา กองประสานการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เมือง นนทบุรี 11000 02-9562504 1 4459617
20 นายแพทย์ กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ 185/36 สุขาภิบาล 2 คลองจาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
21 แพทย์หญิง พัชรินทร์ วีระอาชากุล โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร์  ปราจีน ศูนย์โรคเรื้อนเขต 3 เมือง ชลบุรี 20000 038-277990
22 นายแพทย์ จิโรจ สินธวานนท์ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ 1 พหลโยธิน เสนานิคม 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
23 นายแพทย์ พรเทพ เตชะสุวรรณา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 38 เจษฎาบดินทร์ ในเมือง เมือง อุตรดิตถ์ 53000 055-411283
24 นายแพทย์ ปุณวัสส์ (วิวัฒน์) กิตติมานนท์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 34 ศิริพงษ์ สำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ กรุงเทพฯ 10100 02-2214249
25 แพทย์หญิง กนกวลัย กุลทนันทน์ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ 50/14 สวนผัก นิ่มนวล ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 9 2290103
26 นายแพทย์ รวยลาภ เอี่ยมทอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ หมู่บ้านอมรพันธ์ 12 110/330 69/1 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
27 แพทย์หญิง สุนิสา นฤเทพ (ไทยจินดา) โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ สงขลา 9-ม.ค. สีลม พิพัฒน์ 1 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-2335978
28 นายแพทย์ พรชัย จิระชนากุล โรงพยาบาลบำราศนราดูร กรุงเทพฯ 21/44 4 เอกชัย บางขุนเทียน บางขุนเทีย กรุงเทพฯ 10150 02-4150232
29 นายแพทย์ วิทยา นันทิยกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  สุพรรณบุรี 866 พระพันวษา ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
30 แพทย์หญิง สุวิรากร โอภาสวงศ์ อิสระ  - 83/3 วิทยุ วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
31 นายแพทย์ ชำนาญ ชอบธรรมกุล โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 225 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
32 แพทย์หญิง กอบกุล อุณหโชค กรมแพทย์ทหารบก กรุงเทพฯ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-3546600 3036
33 นายแพทย์ นเรศ วิไลสกุลยง โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ศรีธรรมไตรปิฎก เมือง พิษณุโลก 65000 055-258812
34 แพทย์หญิง รัศนี อัครพันธุ์ (ทวีแสงสกุลไทย) สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 - ราชวิถี - ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-3548036-40 177 - -
35 แพทย์หญิง ชินตา พู่พิทยาสถาพร โรงพยาบาลยะลา  ยะลา - 152 - สโรรส - สะเดา เมือง ยะลา 95000 - - - -
36 แพทย์หญิง นิรมล สกุลพานิชย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท  สระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบา - - - - - พระพุทธบา สระบุรี 18120 036-266166 - - -
37 นายแพทย์ วชิระ ปคุณวานิช โรงพยาบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม - 35/60 11 ลาดพร้าว ลาดพร้าว 23 - บางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-5112759 - - -
38 แพทย์หญิง สุภาพร เจริญวัฒนสุข โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  ราชบุรี 208 2 จัดสรร ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณ กรุงเทพฯ 10140 02-4274310 - - -
39 แพทย์หญิง พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นนทบุรี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-3548036-40 - - -
40 แพทย์หญิง พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (สุพรรณพงศ์) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ สถาบันโรคผิหนัง 420/7 ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-3548036-40 - - -
41 นายแพทย์ มรุต พนธารา โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย - - - - - เมือง สุโขทัย 64000 055-611782, 611702 - - -
42 แพทย์หญิง สิริพร จิรัฐติกาลวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - - - คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 074-212070-9 1452 - -
43 นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ สุรารักษ์ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี 80 สุทธิสาร อินทรามาระ 22 ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 - - - -
44 นายแพทย์ วิทูร จิตตาณิชย์ โรงพยาบาลตราด ตราด - 193-195 - ชุมพล - - เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 038-511736 - 1 3053169
45 แพทย์หญิง อภิรดี กิจจาธิป โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จ.ชลบุรี ชลบุรี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ - - - - - สัตหีบ ชลบุรี 20180 - - - -
46 แพทย์หญิง ปนัดดา โคนันทน์ (วณิชชานนท์) โรงพยาบาลสตูล สตูล โรงพยาบาลสงขลา 24-มี.ค. - วิเชียรชม - บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 - - - -
47 นายแพทย์ จินดา โรจนเมธินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 1015/12-13 สุขุมวิท 71 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 02-3548036-40 - - -
48 นายแพทย์ ธวัช ครูดำ โรงพยาบาลย่านตาขาว ตรัง 19-ก.พ. - เจิมปัญญา - ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 - - 1 7973056
49 นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ศูนย์วัณโรคเขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี โรงพยาบาลศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 9 พิษณุโลก - - พิษณุโลก-วัดโบสถ์ - - เมือง พิษณุโลก 65000 - - - -
50 แพทย์หญิง อภิรดี สุขุม (พวงทับทิม) โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเฉรา ฉะเชิงเทรา สหเวชการแพทย์ 458-460 - พานิช - - เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 - - - -
51 นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ อิสระ  - 53 - สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 - - - -
52 นายแพทย์ ธัญธรรศ โสเจยยะ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ โรงพยาบาลวิภาวดี 70 - วิภาวดีรังสิต วิภาวดี 18 ลาดยาว บางเขน กรุงเทพฯ 10220 - - - -
53 แพทย์หญิง สุมาลี ธนินกิติวงศ์ (พรสุขจันทรา) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรุงเทพฯ บางขุนเทียนค้าไม้ 31-พ.ค. 1 เอกชัย - บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 - - - -
54 นายแพทย์ ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข อิสระ  - หมู่บ้านโฮมเพลส 172/43 - สุขุมวิท 71 ปรีดีพนมยงค์ 20 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 02-7111875 - 1 4002418
55 แพทย์หญิง สุธาทิพย์ สมบูรณ์วิทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 88/1 - - เพชรเกษม 38 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 - - - -
56 แพทย์หญิง สุวรรณา เจริญพุทธคุณ อิสระ  - 292/26 - สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 16 ประเวศ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-3323689 - 1 6680067
57 แพทย์หญิง หทยา เกียรติสารพิภพ อิสระ  - หมู่บ้านนวธานี 81 - สรีไทย 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 - - - -
58 แพทย์หญิง กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล (เกรอต) อิสระ  - โรงพยาบาลศรีวิชัย 29-พ.ย. 1 - - คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 - - 1 6825021
59 แพทย์หญิง พรนิภา ไพจิตต์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 402/103 5 เขาคันทรง - - ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - - -
60 แพทย์หญิง สุภาณี โลหะประธาน (บัลลพพ์วานิช) อิสระ  - - - เทพกษัตรี วัดท่าเรือ - ถลาง ภูเก็ต 83110 076-272859 - 6 8824020
61 แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เลิศชุณหะเกียรติ อิสระ  - คลินิกผิวหนังศิริลักษณ์ 63/3 - ราษฎร์อุทิศ - อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 056-571314 - 1 5966305
62 แพทย์หญิง ธัญลักษณ์ เหตระกูล (อยุทธ์ยานนท์) อิสระ  - 52/1 - เพลินจิต ต้นสน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 - - - -
63 แพทย์หญิง สุภณิดา กว้างสุขสถิตย์ โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 7 - สุโขทัย 3 จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - - - -
64 แพทย์หญิง สุรางคนา นวพันธุ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี จันทรบุรี 210-212 - สุขาภิบาล - วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 - - - -
65 นายแพทย์ ธเนศ ติยวัฒนาโรจน์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 43 - อรรถกวี - ในเมือง เมือง นครสวรรค์ 60000 - - 1 8213818
66 แพทย์หญิง พัชนี โตทับเที่ยง อิสระ  - 172 5 - - ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 - - 1 8093888
67 แพทย์หญิง ภัทร วรพงศ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภูเก็ต 231 1 - - บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 075-291063 - - -
68 นายแพทย์ เอกราช อรมรังสรรค์ อิสระ  - 161 4 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 72110 - - 1 6166334
69 นายแพทย์ เกริกเวช พบสุข โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 262 - แม้นรำลึก - ดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000 - - 1 3720077
70 แพทย์หญิง เกวลิน พุทธบริวาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 136 - จรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ 97 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 02-4244722 - - -
71 แพทย์หญิง ศรีสุรางค์ มั่งมี โรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น บ้านพักโรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - มิตรภาพ - โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110 - - 1 8723796
72 แพทย์หญิง ภัทรินทร์ สุทธิบดี อิสระ  - 15-ก.ย. 3 - สุวรรณประสิทธิ์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10200 - - 1 8394285
73 นายแพทย์ ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย อิสระ  - 2389 - สุขุมวิท 97 - บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250 02-3116299 - 9 1260520
74 แพทย์หญิง ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ อิสระ  - 65/11 - - - ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 73120 034-331482, 331837 - 1 8809461
75 แพทย์หญิง รุ่งระวี โปวอนุสรณ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาคร วัฒนวงศ์คอร์ท 485/3 - ราชปรารภ วัฒนวงศ์ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 - - 9 5175219
76 แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ พลเรือง โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 1718/14 - นครสวรรค์ - ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 - - 1 6019600
77 แพทย์หญิง กษริน ศรีฉัตราภิมุข อิสระ  - หมู่บ้านสหกรณ์การบิน 32/20 - แจ้งวัฒนะ หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย - ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 - - 1 7358058
78 แพทย์หญิง ขวัญชนก มงคลศิริรัตน์ โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ หมู่บ้านดิเอมเมอรัลปาร์ 111/274 - ติวานนท์ เรวดี 50 - เมือง นนทบุรี 11000 - - 1 8863621
79 แพทย์หญิง มัทยา วังวิทยากุล (สุจินพรัหม) โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 312 - หลักเมือง - - เมือง สุรินทร์ 32000 - - 9 8454300
80 แพทย์หญิง อรยา กว้างสุขสถิตย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ 7 - สุโขทัย 3 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - - 1 7739544